ผลิตภัณฑ์ข้าวสุพรรณบุรีจากจังหวัดพิษณุโลกสายพันธุ์ Jasswell อัดเม็ด เพื่อลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด

Pelleted product from Jasswell rice in Phitsanulok province which decrease the growth of cancer cells

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ข้าวสุพรรณบุรีจากจังหวัดพิษณุโลกสายพันธุ์ Jasswell อัดเม็ด เพื่อลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยชะลอการพัฒนาการของเซลล์มะเร็งปอดซึ่งอาจนำมาประยุกต์ควบคู่การรักษาแบบเคมีบำบัด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธิน / 0951476543 / nanomarnlee03@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล

2. นางสาวอรชพร มะลิมาศ