ชุดต้นแบบหุ่นยนต์ถังขยะอัจฉริยะสำหรับการจัดการขยะติดเชื้อ

Smart trash robot prototype for infectious waste management

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดต้นแบบหุ่นยนต์ถังขยะอัจฉริยะสำหรับการจัดการขยะติดเชื้อ
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ใช้ถังขยะติดเชื้อและอำนวยความสะดวกกับผู้ทำหน้าที่กำจัดขยะติดเชื้อ เป็นระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติในตัวเองแบบครบวงจร เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถนำไปติดตั้งถังขยะที่ขายในท้องตลาดได้ สามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ต่างๆในชุมชน หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้จริง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา / 0870823700 / sithnp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท

2. ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนวัฒน์ สังข์ปรีดา

2. นายพัสกร แก่นศักดิ์ศิริ

3. นางสาวพลอย พวงมาลา

4. นางสาวชญาน์นันท์ แสงสุริฉาย