อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

Arm physical therapy equipment for bedridden patients and the elderly

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์กายภาพแขน ทำงานโดยโยกแขนขึ้นลงเป็นจังหวะ ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดของแขนไหลเวียนดีขึ้น และป้องกันเกิดการเส้นยึดของเอ็นกล้ามเนื้อ
สถาบันการศึกษา: ปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรนุช ชื่นตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเสกสรรค์ พรมแสง

2. นางสาวฐิตินันท์ วงค์ญาพ่อ

3. นางสาวณฐนนท โกพล

4. นางสาวฟารีดา บุญโชติ

5. นางสาวธัญญารัตน์ ธนะดี

วิดีโอ: https://youtu.be/mQXD0E_1wJg