เครื่องถอดชุดเกราะปลานิล

Tilapia armor remover

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องถอดชุดเกราะปลานิล
รายละเอียดโดยย่อ: ขอดเกล็ดปลาได้ในเวลาอันสั้นและเกล็ดปลาหลุดออกหมด มีความปลอดภัยในการขอดเกล็ดปลา ใช้งานง่ายสะดวก
สถาบันการศึกษา: รร.ค้อวังวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต / 0852997731 / cha16.thong@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รุจิรา ทองวุฒิ

2. วงเดือน แสวงผล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปภาวรินทร์ เถาว์แสน

2. นางสาวจีรวรรณ บุญยะราช

3. นางสาวกมลชนก พิมโสภา

4. นางสาวสุพิชฌา อินทร์สาร

5. นางสาวณัฐธิดา หอมจิตร

6. นายสิรธีร์ ช่างกึง

วิดีโอ: https://youtu.be/HpVjzootMAk