แอปพลิเคชัน “อักษรเบรลล์อักษรใจ”

AksornBrailleAksornJai application

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชัน “อักษรเบรลล์อักษรใจ”
รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ใช้งานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ สามารถเทียบอักษรเบรลล์แต่ละตัวอักษรเป็นตัวอักษรปกติได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชิษณุพงค์ ฤทธิธรรม

2. นายณัฏฐนันท์ ณ ประสิทธิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/7Iwlza4twbo