รถเข็น Wheel Chair ห่วงใย

Care Wheel Chair

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถเข็น Wheel Chair ห่วงใย
รายละเอียดโดยย่อ: ติดตั้งได้อย่างง่ายและสะดวก มีระบบแจ้งเตือนองศาการนั่งของผู้ใช้งาน และส่งสัญญาณไปยังผู้เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา / 0870823700 / sithnp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท

2. พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศกร ไทยทวี

2. นายสุประดิษฐ์ บุญฤทธิ์

3. นายอภิวัตน์ บางอีเกร็ง