บ้านปลอดภัย

Safety house

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บ้านปลอดภัย
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายและสอดคล้องกับยุคสมัยที่ทุกอย่างในชีวิตขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สวรรยา ขวานเพชร / 0940128241 / sawanyakwanpet.b@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ราตรี ธีรพันธุ์พงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.เขมิกา ประถมทับ

2. ด.ญ.ชญานิศ โพธิ์ทอง

3. นางสาวปิยาพัชร พฤกษ์สุวรรณ