รถลำเลียงสิ่งของระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนาม

Automated Transport Robot

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถลำเลียงสิ่งของระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนาม
รายละเอียดโดยย่อ: ความสำคัญ สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการขนส่งลำเลียงสิ่งของต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 เช่น โรงพยาบาลสนาม อันจะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความโดดเด่น เป็นระบบอัตโนมัติที่มีหน่วยประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ สั่งการโดยการรับข้อมูลสัญรูป หรือ แท็กซ์ในระบบสั่งการโดยไม่มีการสัมผัส อีกทั้งยังมีการพัฒนาซอฟแวร์ให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ฟังก์ชัน All ทำหน้าที่ลำเลียงสิ่งของให้กับผู้ป่วยครบทุกห้อง ฟังก์ชันเฉพาะกลุ่ม ทำหน้าที่ลำเลียงสิ่งของให้กับผู้ป่วยที่มีแผนการดูแลรักษาเหมือนกัน เช่น ห้องหมายเลข 3 กับหมายเลข 5 ฟังก์ชันเฉพาะเจาะจง ทำหน้าที่ลำเลียงสิ่งของให้กับผู้ป่วยเพียงคนเดียวที่มีแผนการรักษาแตกต่างจากผู้ป่วยรายอื่น การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลอง ซึ่งผลพบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณรงค์กร สุนทรวัฒน์ / 0894473773 / narongkron.s@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อภัย ศรียางนอก

2. นริศ สิงห์สูง

3. จักรพล วิเศษสมิต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชุติมา แซ่ลิ้ม

2. นางสาวณิชานันทน์ อภิพัฒนะมนตรี

วิดีโอ: https://youtu.be/e2tZLZZRL6c