ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจสอบ COVID-19 และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์

Body Temperature Measurement System to Check for COVID-19 and Report on the Online System

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจสอบ COVID-19 และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 และสามารถรายงานผลในระบบ Online และเก็บข้อมูลนักเรียนได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนคำเตยวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกียรติศักดิ์ ทองคำ / 0894143006 / Ktyproject2020@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เสาวลักษณ์ อินทโสภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศศิวรรณ หุ่นทอง

2. นางสาวกมลวรรณ ฮงทอง

3. นายพรพิพัฒน์ พรมจันทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/KDz1mmurtqs