เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงจากการหมดสติ โดยวัดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ(เซนโคป)

Sencope

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงจากการหมดสติ โดยวัดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ(เซนโคป)
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ช่วยเเจ้งเตือนผู้สวมใส่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะของการหมดสติ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยาภรณ์ หอมจันทร์ / 0949562220 / piyaporn.h@sk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อัญชลี มูลแก้ว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฉัตริน ยุ่นฉลาด

2. นายสรวิชญ์ นรัจฉริยางกูร

3. นายสุวัฒน์ สินธพมหันต์

4. นายสุทิวัส วรรณภิญโญ

วิดีโอ: https://youtu.be/Uf5MKveEjkQ