หุ่นฝึก High-quality CPR

High-quality CPR Manikin

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หุ่นฝึก High-quality CPR
รายละเอียดโดยย่อ: หุ่นฝึก High-quality CPR ทำให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิเชียร ดอนแรม / 0813401680 / noomvichien@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสุวิจักขณ์ พงศ์จรัส

วิดีโอ: https://youtu.be/990hXByPEyI