แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในการออกกำลังกาย

Application for help heart disease patients in exercise

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในการออกกำลังกาย
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0905551642 / T.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐปภัสร์ ทองสร้อย

2. นางสาวธมนวรรณ ปล้องเกิด

วิดีโอ: https://youtu.be/E_XM8-ZOezo