เฝือกอ่อนจากยางพาราธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาจากชานอ้อย

Natural rubber soft splint reinforced with silica from bagasse

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เฝือกอ่อนจากยางพาราธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาจากชานอ้อย
รายละเอียดโดยย่อ: การประยุกต์ใช้ยางพาราคอมพาวด์ที่เสริมแรงด้วยซิลิกาจากชานอ้อย พัฒนาเป็นเฝือกอ่อน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย / 0818919107 / skanokrat208@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ประชิด สระโมฬี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชนากานต์ รัตนบุรี

2. นางสาวณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์

วิดีโอ: https://youtu.be/0Qs7F0iFvSM