ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย ฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ด้วยหลอดไฟ UV - C

Garbage for disposing of masks Automatic sterilization with UV-C

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย ฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ด้วยหลอดไฟ UV - C
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป ให้พนักงานเก็บขยะได้รับความเสี่ยงติดเชื้อจากขยะติดเชื้อน้อยที่สุด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เดชอุดม ไชยวงศ์คต / 0801767300 / torapictnw@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา เมืองนาค

2. พรชัย สิทธิศักดิ์

3. นันทนาภรณ์ ไชยวงศ์คต

4. นันทกา โฮมวงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศุภกฤษณ์ โรจนวัชร์

2. นางสาวพิมพิกา สอนสมนึก

3. นางสาวสุจิรา สัตถาผล