แอปพลิเคชันวิเคราะห์ของร่างกายพร้อมให้คำแนะนำ “วัยใส”

A body composition analysis application with guidance feature “WAISAI”

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันวิเคราะห์ของร่างกายพร้อมให้คำแนะนำ “วัยใส”
รายละเอียดโดยย่อ: แอปพลิเคชันสามารถบันทึก คำนวณ แสดงผล และประมวลผลค่าองค์ประกอบของร่างกาย พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อาริตา ปลื้มถนอม / 0833151077 / arita.plu@mwit.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เลาขวัญ งามประสิทธิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวริทธิ์ วัฒนพลาชัยกูร

2. นางสาวณัจฉรีญา ศิริพ่วงพิพัฒน์

วิดีโอ: https://youtu.be/oxqrzucJf3A