แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย osgood schlatter disease

application for osgood schlatter disease

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย osgood schlatter disease
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย osgood schlatter disease ให้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี มีความเข้าใจในโรค
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ / 0954268631 / kutsalin@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูมิพัฒน์ แซ่หลู่

2. นายวชิรวิทย์ พจน์จำเนียร

วิดีโอ: https://youtu.be/k4YXl-YRV50