การสังเคราะห์อนุภาคเงินขนาดนาโนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางเพื่อประยุกต์ในการทดสอบและตรวจจับสารอะซิโตน

Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Tropical Almond Leaves Extract for Acetone Sensing Application

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การสังเคราะห์อนุภาคเงินขนาดนาโนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางเพื่อประยุกต์ในการทดสอบและตรวจจับสารอะซิโตน
รายละเอียดโดยย่อ: การสังเคราะห์อนุภาคเงินขนาดนาโนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทดสอบและตรวจจับกับสารอะซิโตน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มนัส สิทธิโชคธรรม / 0865213659 / manas.sit@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายถลัษนันท์ ยะหอม

วิดีโอ: https://youtu.be/b_l355aSijQ