ประสิทธิภาพเยลลี่รางจืดและเยลลี่กาสะลองต่อการลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด

Efficiency fresh rails​ jelly and kasalong jelly to reduce the amount of ethyl alcohol in the blood.

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ประสิทธิภาพเยลลี่รางจืดและเยลลี่กาสะลองต่อการลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและช่วยให้สร่างเมา เป็นทางเลือกจากภูมิปัญญาไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภาวิณี สุพลแสง / 0850008627 / pavinee.sr@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชาลี สุพลแสง

2. ชลันดา ประยูรเสาวภาคย์

3. ลัดดาพร แสงทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสิทธิพงศ์ กุลมณี

2. นายวัชระ ชาดีกรณ์

3. นางสาวนันท์นภัส ลือคำหาญ

วิดีโอ: https://youtu.be/Yaw7Dfxnkjw