เครื่องจ่ายยาสามัญประจำบ้านสำหรับคนตาบอด

Medicine dispenser for the visually impaired

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องจ่ายยาสามัญประจำบ้านสำหรับคนตาบอด
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องจ่ายยาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการรับประทานยาสามัญประจำบ้านได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์ / 0811740988 / thanapong@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยธิดา สกุลณี

2. นางสาววิชชาพร โจโฉ

วิดีโอ: https://youtu.be/TAn7nu7BytA