อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

Assisting Material for Blinds

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ช่วยเหลือผ้พิการทางสายตาและคนชราให้ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวาง และสามารถติดตามผู้พิการได้ผ่าน GPS
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรีนวล เช่นพิมาย / 0638033658 / sukanya.sun@jv.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา สุนทร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก

2. นางสาวยุวธิดา พรหมลิ

3. ด.ช.สุชิณราช ศรีพูน

วิดีโอ: https://youtu.be/WXWkFtfu7fI