ช่วยฉันด้วย

Help me

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ช่วยฉันด้วย
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานทางโรงพยาบาล และมูลนิธิ ในการรับส่งผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมารี เมฆสว่างวงศ์ / 0936815638 / sumalee.ae123@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา รติเบญญากูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชนันท์กานต์ สีห์จรรยภัค

2. นางสาวปาริตา พิชาวรกิจ

3. นายวรวุฒิ มาวงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/mOAyOJ9SOhI