เติร์ดอายส์

Third Eyes

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เติร์ดอายส์
รายละเอียดโดยย่อ: การใช้ความสามารถของ Deep-Learning ในการประมวลผลวัตถุต่างๆที่อยู่บนพื้น และแจ้งเตือนผ่านมอเตอร์สั่น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล / 0850849929 / 1lek.supawan@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพีรกานต์ ยู

2. นายปิยากร อ่อนสุวรรณ

3. นายเปรมวิทย์ เกตุแก้ว

วิดีโอ: https://youtu.be/IWmg20veVUI