ฝึกเป็น เห็นความจริง

Art Therapy

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ฝึกเป็น เห็นความจริง
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นให้มีความรู้ สามารถผลิตสื่อและสร้างสรรค์ผลงานได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ลือชัย อุปพงษ์ / 0621150911 / Ajpnk111@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บุญเต็ม สุวรรณา

2. ชัยวัฒน์ โกษาแสง

3. เนาวรัตน์ รู้บุญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปนัดดา นารถชมสา

2. นางสาวพิมพ์สุข ทองฟู

3. นางวราพร อันสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/KNo-Gzfb2mE