ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

Smart Cane for Visually Challenged

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัยวัฒน์ โกษาแสง / 0842625181 / chaiwat.ko@tnw.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บุญเต็ม สุวรรณา

2. เนาวรัตน์ รู้บุญ

3. ดุษฎี เหลาแหลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤตภัค โพธิ์ชัย

2. นางสาวพินทุ์สุดา จันทร์ปาน

3. นางสาวภัทราพรรณ เขียวสด

วิดีโอ: https://youtu.be/B0HR_7OK7j8