โคมไฟบำบัดจิต

Psychotherapy Lamp

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โคมไฟบำบัดจิต
รายละเอียดโดยย่อ: แก้ปัญหาความเครียด โดยใช้สีบำบัด และช่วยแก้ปัญหาความเครียดสะสม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภูติ ภูติเกียรติขจร / 0836032036 / bhuti49@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ประภาพรรณ พละสวัสดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะ

2. นายภัทรพล แสงพรมมา

3. นางสาวญาณิศา ตาปัญญา

4. นางสาวพิชิตรา เสริมสุข เสริมสุข

5. นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/seN3Vq8z_yE