เว็บแอปพลิเคชันติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

Web application to track patients to treat obsessive-compulsive disorder patient

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เว็บแอปพลิเคชันติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเว็ปแอพพลิเคชันที่ช่วยพัฒนาและติดตามอาการของผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุภัค ฟักเงิน / 0866701750 / supak.f@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย

2. นายพันธวัสส์ ขันกสิกรรม

3. นางสาวอชิรญา เอี่ยมฉิม

วิดีโอ: https://youtu.be/QIUsg7e18UI