เครื่องแจ้งเตือนที่นอนไร้เด็ก

missing child alarm

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องแจ้งเตือนที่นอนไร้เด็ก
รายละเอียดโดยย่อ: พกพาได้ง่ายสะดวก ใช้แหล่งจ่ายด้วยเพาเวอร์แบงค์ แจ้งเตือนได้รวดเร็ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเกาะสมุย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรวัจน์ สารถวิล / 0838931617 / Santawin.love@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พัชรินทร์ จิตติศักดิ์

2. เพ็ญศรี จันทร์ผ่อง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวดวงตะวัน ศิวภักดิ์วัจนเลิศ

2. นายโสริยา ซุน

3. นายวาริช บุญยงค์