เซ็นเซอร์ตรวจจับการไอขณะนอนหลับ

vibration sensor detected cough while sleeping

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เซ็นเซอร์ตรวจจับการไอขณะนอนหลับ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยนำข้อมูลที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ของแพทย์หรือญาติของผู้ป่วยผ่านทางแพลตฟอร์ม Line Notify เพื่อนำไปประกอบกับการวินิจฉัยเพื่อรักษาผู้ป่วย
สถาบันการศึกษา: วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / thapanawat@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธาวิน เหล่าประสิทธิ์

2. นายณัฐภูมิ วงศ์วานิช

วิดีโอ: https://youtu.be/2vldevr_QjE