เกมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 “The Survival Viral in Covid World”

Game Development to promote Cognition of Covid-19 “The Survival Viral in Covid World”

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เกมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 “The Survival Viral in Covid World”
รายละเอียดโดยย่อ: เกมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 มีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางภคิณัฏฐ์ คงทอง

2. นางสาวพรปวีณ์ ประจุคมน์ผล