เซลล์ไฟฟ้าจากน้ำส้มควันไม้

Electricity cells from wood vinegar

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เซลล์ไฟฟ้าจากน้ำส้มควันไม้
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำส้มควันไม้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปัณณวิชญ์ ซาไข / 0924528935 / khawfang300@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรุณี รักงาม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายหนุ่ม ไม่มีนามสกุล

2. นางสาวญาดา ตาคำ

3. นางสาวอุไรวรรณ กัลยา

วิดีโอ: https://youtu.be/O8r2FVwejSY