การเปลี่ยนขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับการอบแห้ง

Infectious medical waste from steam sterilization to construction materials for drying process

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การเปลี่ยนขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับการอบแห้ง
รายละเอียดโดยย่อ: โครงงานนี้นำเสนอแนวคิดการเปลี่ยนขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำเป็นวัสดุก่อสร้าง 2 ชนิด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์นัฐพร ไชยญาติ / 0882523088 / benz178tii@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วราวุฒิ เชียงบุญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวงศธร ชัยศิริธร

2. นางสาวสิริภาพร ไชยญาติ

วิดีโอ: https://youtu.be/idyEVduGNl0