อิฐบล็อกประสานจากเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ

The interlocking block from lava durian peel

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อิฐบล็อกประสานจากเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ
รายละเอียดโดยย่อ: อิฐบล็อกประสานจากเปลือกทุเรียนภูเขาไฟมีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งเป็นการลดขยะอินทรีย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

4. ชัยวัฒน์ ประโลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.พิทักษ์พงษ์ คำพินิจ

2. ด.ช.อิทธิพล ระยับศรี

3. ด.ช.ฐณะวัฒน์ รูปเลื่อม

วิดีโอ: https://youtu.be/z3j1fWUo