วัสดุทดแทนโฟมจากธรรมชาติ

Substitute Material Foam From Natural

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัสดุทดแทนโฟมจากธรรมชาติ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถใช้ทดแทนโฟมที่ผลิตจากการสังเคราะห์ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น

2. ธีรภาพ แก้วอ่อน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูมิรพี งั่นบุญศรี

2. นางสาวธัญญลักษณ์ สะอาด

3. นางสาวรมิตา สุขพาสน์เจริญ

วิดีโอ: https://youtu.be/ZfVZ9asnH6w