ต้นแบบเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มกรณีศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Prototype of beverage packaging sorting machine : a case study of students at Thatnaraiwittaya School

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ต้นแบบเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มกรณีศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
รายละเอียดโดยย่อ: เนื่องจากในโรงเรียนมีขวดน้ำจำนวนมากจึงใช้ระบบAIมาคัดแยกขวดน้ำเพื่อนำไปแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เดชอุดม ไชยวงศ์คต / 0801767300 / torapictnw@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา เมืองนาค

2. นุชจเรตร์ ศรีนา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศิริราช กางทอง

2. นางสาวปริญญาพร ไชยคำภา

3. นางสาวอนัญญา แก้วคำแพง

วิดีโอ: https://youtu.be/CP0QsGa8DV8