แผ่นฉนวนกักเก็บความเย็นจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อการขนส่ง

Natural insulation sheath for cold preservation and delivery

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นฉนวนกักเก็บความเย็นจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อการขนส่ง
รายละเอียดโดยย่อ: มีประสิทธิภาพรักษาความเย็นใกล้เคียงกับกล่องโฟม ช่วยรักษาความสดของอาหาร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ / 0910462791 / pathumrat@spt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ไมตรี สุดเรือง

2. สิรินาถ ชุมพาที

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชยนันต์ ยายมาก

2. นางสาวภัณฑิรา ทองมาก

3. นางสาวอติกานต์ ภักดีจิตร