เครื่องดูดควันประหยัดพลังงาน

Energy-saving Kitchen Hood

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดูดควันประหยัดพลังงาน
รายละเอียดโดยย่อ: ประหยัดพลังงาน 15% เมื่อใช้ไฟที่ผลิตได้จากเทอร์โมอิเล็กทริก ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ / 0869359492 / Krunoy99@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กาเหว่า พรมชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเลิศดิลก แซ่ลก

2. นายรัชต์ธิวัชร์ จันตาวงค์

วิดีโอ: https://youtu.be/otz--wzuLrg