การศึกษาผลของน้ำยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของผ้าพื้นเมือง

Banana Latex For Color Fixing Performance

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาผลของน้ำยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของผ้าพื้นเมือง
รายละเอียดโดยย่อ: น้ํายางธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของผ้าพื้นเมืองแทนการใช้สีสังเคราะห์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เสาวรจนี จันทวงค์ / 0640982429 / Jantawong.sao@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จุไรรัตน์ จันทไทย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสิขริน ดลแวววาว

2. นางสาวดุษฎี ฤทธิ์ศรีบุญ

3. นางสาวเกสรา เหล่าสีนาท

วิดีโอ: https://youtu.be/GDg54H782OA