ถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลน้ำเต้าต้น และการประยุกต์ผงถ่านในอุตสาหกรรมสีทา

Charcoal briquettes from gourd peel and the application of charcoal in the paint industry

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลน้ำเต้าต้น และการประยุกต์ผงถ่านในอุตสาหกรรมสีทา
รายละเอียดโดยย่อ: จากการทำสิ่งประดิษฐ์ ถ่านอัดแท่งจากผลน้ำเต้าต้น และการประยุกต์ผงถ่านในอุตสาหกรรมสีทา ถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลน้ำเต้าต้นสามารถให้พลังงานความร้อน และมีระยะเวลาการเผาไหม้ที่ใกล้เคียงถ่านไม้ และถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว และการประยุกต์ผงถ่านในทางอุตสาหกรรมสีทา จากผงถ่านเปลือกผลน้ำเต้าต้น พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน ลดความชื้น และการรั่วซึม จากการทำการทดลอง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยจะมีอัตราสีผสมและน้ำในปริมาณที่เท่ากันแต่จะมีอัตราส่วนของผงถ่านแตกต่างกันโดยผสมสีทากับผงถ่านเปลือกผลน้ำเต้าต้น ในอัตราส่วน สี : น้ำ : ผงถ่าน = 10 : 1 : 1 / 10 : 1 : 2 และ 10 : 1 : 3 พบว่าในอัตราส่วนปริมาณผงถ่านมากกว่ามีการป้องกันความชื้นและลดการรั่วซึมได้ดีกว่าผงถ่านที่ใช้ปริมาณน้อยกว่าตามลำดับ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ / 0878856928 / luxs458@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมาลี วิจารณ์

2. ชญานิษฐ์ นวลสนอง

คณะผู้ประดิษฐ์:
วิดีโอ: https://youtu.be/7wq5L3LS_NA