การแยกไมโครพลาสติกด้วยสารเฟอร์โรฟลูอิดเพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ

Separation of microplastics from water by using ferrofluid to develop in to a prototype device

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การแยกไมโครพลาสติกด้วยสารเฟอร์โรฟลูอิดเพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ
รายละเอียดโดยย่อ: นำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบและพัฒนาเพื่อไปใช้ในแหล่งน้ำเสียจากการศึกษาการทดลองที่ได้ดำเนิการ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐพล กลิ่นพุฒ / 0837094512 / nattapon@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศตวรรษ ทองดี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติ แสวงทอง

2. นายวัชรพงศ์ ฤทธิ์น้ำ

วิดีโอ: https://youtu.be/6KAseHvXgIg