อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยวัสดุเหลือใช้

SolarTeg

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยวัสดุเหลือใช้
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยวัสดุเหลือใช้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภูติ ภูติเกียรติขจร / 0836032036 / bhuti49@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนัญญา เสมศรี

2. พิชญา เจริญผล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจิราวัฒน์ รอดแก้ว

2. นายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม

3. นายคณิติน มีศรี

4. ด.ช.ภีมพล ภูติเกียรติขจร

5. ด.ช.ธนธรณ์ ภูติเกียรติขจร

วิดีโอ: https://youtu.be/SamyuPDF8ow