การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของกล่องเก็บยาด้วยชุดทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่เคลื่อนย้ายได้โดยติดตั้งกับแบตเตอรี่รถยนต์

A study of cooling performance of a medical storage box with thermoelectric cooling modules by installing a car battery

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของกล่องเก็บยาด้วยชุดทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่เคลื่อนย้ายได้โดยติดตั้งกับแบตเตอรี่รถยนต์
รายละเอียดโดยย่อ: กล่องทำอุณหภูมิได้เหมาะสมในการเก็บยา สามารถปรับอุณหภูมิ รักษาอุณหภูมิได้นาน และสะดวกต่อการเดินทาง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัยมงคล อาจโยธา / 0882741902 / chaimongkol_f@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปาลิตา โอทาตะวงศ์

2. นางสาววงศ์ชนก แวดระเว

3. นางสาวศิริยาภรณ์ ภูมูลนา

วิดีโอ: https://youtu.be/8Krka4wKHlI