เตาไอน้ำมันเบนซิน

Gasoline steam stove

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาไอน้ำมันเบนซิน
รายละเอียดโดยย่อ: พกพาได้สะดวก หลักการทำงานไม่ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์หาได้ทั่วไป พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์ สามารถพัฒนา ผลิต จําหน่าย สร้างรายได้แก่ชุมชนได้ และเป็นนวัตกรรมทางเลือกหนึ่ง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกร นันทะแพง / 0934263618 / nattakron.tung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา นันทะแพง

2. ฑิฎาภรณ์ นวกุลพงศ์พิชญ์

3. ปัทมาพร ยาเสร็จ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเพชรผกา อินทรเทพ

2. นางสาวอมรรัตน์ ศรีเวียง

3. นางสาวณัฐริยา การุญ

วิดีโอ: https://youtu.be/FWC4VlISTDg