การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิดในการผลิตอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากถ่านซังข้าวโพด

The Study of the technical feasibility of the production of brick blocks made from corncobs charcoal.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิดในการผลิตอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากถ่านซังข้าวโพด
รายละเอียดโดยย่อ: สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสร้างอิฐบล๊อกที่มีส่วนผสมจากถ่านซังข้าวโพด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนลำปางกัลยาณี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐิติกร หล้าวงศ์ษา / 0818841425 / tewphysics@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรารัตน์ วงศ์วิไล

2. วิภาวรรณ อุตจันทร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.ชมพูนิก ยะหัวฝาย

2. ด.ญ.นาตาชา ปองรักษ์