เครื่องมือเก็บขยะมหัศจรรย์

The Magic Trash Picker

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องมือเก็บขยะมหัศจรรย์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องมือเก็บขยะมหัศจรรย์เป็นเครื่องมือที่เพิ่มความสะดวกในการเก็บขยะโดยที่มือไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เขมชาติ ไชยจันทร์ / 0873830024 / four_sojangna4@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมณฑน์ พุ่มมณี

2. ซาฝีน๊ะ กลางเดือน

3. ภัทรดา คงสุด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาว ธนพร โทนจินดา

2. นางสาวอมราพร นันทะปิน

3. นายพงศกร คงสุข

4. นายนันทภพ ลิ้มสุวรรณ

5. นางสาวณัชรินธรณ์ อินทสุทธิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/n7DCQu1PLXg