กล่องอบอุ่นอาหารด้วยแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น

The box heat food with kapton film heater.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กล่องอบอุ่นอาหารด้วยแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น
รายละเอียดโดยย่อ: จุดเด่นหรือกลไกการทำงานที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากของผู้อื่นที่มีอยู่แล้ว (1) นำไปใช้ในพื้นที่ ที่มีข้อกำกัดด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น พื้นที่ชนบท ถิ่นทุรกันดาร ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ (2) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์สชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกร นันทะแพง / 0934263618 / nattakron.tung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา นันทะแพง

2. จีรวัฒน์ สุขศรี

3. อิสระพงษ์ ถิ่นวิมล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปาริชาติ เพียตัวผู้

2. นางสาวชนินาถ โคตรแพง

3. นายอมรเทพ บุตรศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/M5FTIpQk0zo