เครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักสังกะสีในระบบสี RGB ด้วยคิเลตรูติน

Heavy Metal (Zinc) Measurement Machine in RGB Color Systems with Chelate Rutin.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

74 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักสังกะสีในระบบสี RGB ด้วยคิเลตรูติน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องมือที่ประยุกต์การดูดกลืนแสงของสารสีและการกระเจิงแสงของสารในรูปคอลลอยด์มาทำงานร่วมกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรพิมล เรืองเพ็ง / 075399123 / bewboonchai.b@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษณพงศ์ แก้วเมือง

2. นายกันตพงศ์ รักษ์พงศ์