เครื่องล้างหอยเเครงพลังงานกล

Mechanical power washing cockle machine

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องล้างหอยเเครงพลังงานกล
รายละเอียดโดยย่อ: ล้างหอยแครงโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ประหยัดเวลา และล้าง หอยแครงสะอาด สามารถล้างหอยแครงได้สูงสุด 10 กิโลกรัม
สถาบันการศึกษา: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นางสุมาลี เมฆสว่างวงศ / 0936815638 / sumalee.ae123@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา รติเบญญากูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนรินทร์ ยามพวา

2. นายธนกฤต ใยไหม

วิดีโอ: https://youtu.be/i3Tih1KMPkY