วัสดุจีโอพอลิเมอร์เถ้าถ่านหินซ่อมแซมตัวเองได้

Self-Healing Fly Ash Geopolymer Material

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัสดุจีโอพอลิเมอร์เถ้าถ่านหินซ่อมแซมตัวเองได้
รายละเอียดโดยย่อ: ลดปัญหาภาวะเรือนกระจก สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เพิ่มความปลอดภัยและคงทน วัสดุเพื่ออนาคต
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวอทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย / 0896054019 / chitpong-pai@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณภัทร หุ่นแสน

วิดีโอ: https://youtu.be/XdoI21-1vdo