ตู้อบแห้งพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์

Solar parabolic drying cabinet

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้อบแห้งพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ตู้อบแห้งพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์ มีถาดรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นรูปทรงพาราโบลาเพื่อรับแสงและรวมแส
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกษรา อินนุรักษ์ / 0940911525 / katesara_in@yahoo.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยพงศ์ หนูดำ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.มนทิรา คล้ายวุ่น

2. ด.ญ.จิณัฐตา แก้วชนะ

3. ด.ญ.ณัฐชุตา หอยสกุล

วิดีโอ: https://youtu.be/W1u2eQdsRrY