การศึกษาคุณสมบัติการเป็นไฮโดรโฟบิกและฉนวนของ ซิลิกาแอโรเจล เพื่อสร้างแก้ว COT

A study of hydrophobic properties and thermal insulation of silica aerogel to produce COT glasses.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาคุณสมบัติการเป็นไฮโดรโฟบิกและฉนวนของ ซิลิกาแอโรเจล เพื่อสร้างแก้ว COT
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้ต้นทุนต่ำในการผลิต เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปผลิตเป็นแก้วพลาสติกที่มีคุณสมบัติลดหยดน้ำข้างแก้ว และรักษาอุณหภูมิได้ดี ไว้ใช้งาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ราตรี ธีรพันธุ์พงศ์ / 0991395252 / Ratree.y@ppk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สวรรยา ขวานเพชร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐการณ์ ศรีวิราช

2. นางสาวธัญพิชชา กับปินะ

3. นางสาวโยทะกา บุญมา

วิดีโอ: https://youtu.be/Iaog3GSOGl4